Заповед на кмета на Добрич за заплащане на наеми на общински жилища

З А П О В Е Д

 

№ 581

 

Град Добрич, 15. 05.2020г.

 

На основание: чл. 44, ал.2, във вр. с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  Указ № 71 / 23.03.2020 г. на Президента на Република България  за публикуване Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл.6б от ЗМДВИП, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., изменена със Заповед № РД-01-139/ 19.03.2020г., изменена със Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., изменена със Заповед РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., Заповед №РД-01-195/10.04.2020г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. на Министъра на Здравеопазването,  Решение 6-12 от 31.03.2020г. на Общински  Съвет град Добрич, за създаване на Временна  комисия, и Решение №  8-8/28.04.2020г. на Об.С.град Добрич, влязло в законова сила на 08.05.2020г. и чл.60, ал. 1 от АПК

 

    НАРЕЖДАМ:

 

I. По мярка: „Намалява се еднократно с петдесет процента дължимата за един месец наемна цена на общинско жилище при условие, че поне един член от семейство или домакинство с установени жилищни нужди е с прекратено трудово правоотношение и е регистриран в „Бюро по труда“ през периода на извънредното положение, обявено в РБ, с изключение на наемите, заплащани по Закона за хората с увреждания и отпускането на целеви помощи по чл.72, т.5 (наем на общинско жилище)“ ,

 

 1. Определям срок за прием на документи:

- Начален срок: 15.05.2020 г.;

-  Краен срок:     30.06.2020 г.;

2. Утвърждавам формуляр – образец на Заявление за кандидатстване за намаляване наем на общинско жилище;

3. Определям ред и условия за кандидатстване както следва:

- Прием на документи от 15.05.2020 г. до 30.06.2020 г. включително

- Всяко заинтересовано лице, може да депозира Заявление ( формуляр-образец ) утвърден в т.2 от настоящата Заповед.

* Заявлението се подава на 6-то работно място в „Информационен Център“ на Община град Добрич.

*В Заявлението се попълва следната информация: Последна заповед и Договор за наем на общинското жилище, адрес на общинското жилище, титуляр на настанителната Заповед и Договор за наем на общинското жилище, по отношение на кое лице от Заповедта и Договора за наем на общинско жилище е настъпило обстоятелството, въз основа на което се кандидатства за настоящата мярка.

*Към Заявлението се прилагат:  Документ от „Бюро по труда“ – копие от Служебна бележка съдържаща датата на регистрация в „Бюро по труда“ и копие от Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение през периода на извънредното положение обявено в РБ.

 

II. Въз основа на настоящата да се издаде последваща такава, за определяне комисия  и нейната дейност.

 

 

III. Допускам предварително изпълнение, на основание чл.60, ал.1 от АПК, със следните мотиви: Предварителното изпълнение на настоящата Заповед е  наложително, във връзка с извънредното положение в РБ и с оглед защитата  на  обществени интереси на гражданите на град Добрич, и по-специално на  живеещите в общински жилища. Цели  се своевременно създаване на финансово облекчение, посредством  внасяне на стабилност в семействата и домакинствата, както и облекчение на гражданите, претърпели преки или косвени икономически загуби в следствие на въведеното извънредно положение.

IV. Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

ZaЗаявление

 

 

 

 

 

 

Нагоре