Община град Добрич публикува мерки за организиране дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца

Община град Добрич публикува мерки за организиране дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца, снимка 1

Община град Добрич приключи проведеното проучване сред родителите за възстановяване посещенията в детските заведения от 1 юни. Данните сочат: Около 45% от родителите ще възстановят посещенията на децата в детските градини, а около 55%  ще възстановят посещенията на децата в детските ясли.

Мерките за организиране на дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца, които предлага Община град Добрич, са съобразени с указанията на Министерството на здравеопазването и са адаптирани към условията и възможностите на Община град Добрич.

Община град Добрич призовава родителите да се запознаят с мерките и да са солидарно отговорни за спазването им. По препоръка на МЗ, призоваваме децата, за които има възможност да се полагат грижа у дома, да останат вкъщи.  

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли.

Целта на описаните мерки е контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в Община град Добрич от 01.06.2020 г., като се спазват няколко основни принципа. Мерките ще бъдат актуализирани и допълвани, в зависимост от епидемиологичната обстановка и указания от МЗ и МОН.

 1. Детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца. Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в къщи.
 2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла става само по желание на родителите. Преди приемането на децата, родителите ще се запознаят с новите мерки за работа на детското заведение, за което подписват декларация по образец. За подновяване на посещението на децата, не се изисква представянето на медицински бележки, съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
 3. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са записани в съответното детско заведение през учебната 2019-2020 год.
 4. Приемът на децата в детската градина/ясла се извършва от 6.30 ч. до 9.30. ч. Ако климатичните условия позволяват децата ще се приемат на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние най-малко 2 м. между семействата. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. Приема се осъществява през всички възможни входове от медицинско или друго упълномощено от директора лице, при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици съгласно Приложение № 3 т.4. от Заповед РД-01-262/ 14.05 2020 г на МЗ. В случай на констатиране на признаци на заболяване, приемът на детето се отказва. На децата от  детската градина/ясла не се изисква използване на предпазна маска, освен на децата със СОП и/или с хронично заболяване, ако това е изрично препоръчано от личния му лекар.
 5. Ако детето ползва почасова услуга, часът и начина на вземане на детето се съгласува с директора. Взимането на децата от детското заведение при целодневна организация на работа става след 16.00 ч. при спазване на всички горепосочени изисквания и съгласно определен от директора график.
 6. С децата, които подновяват посещението си, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
 7. При съобразяване с климатичните условия, децата остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка.
 8. Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина/ясла, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група.
 9.  Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли:
 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина/ясла.

Задължения на директорите:

 • да запознаят персонала на детското заведение с „Мерки за организиране на дейностите в Детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца на територията на Община град Добрич“, срещу подпис. Служителите се допускат на работа след подписана декларация от тяхна страна – Декларация
 • да осигурят среда за бърза и лесна комуникация с родителите /електронен достъп/, чрез който да ги информират за мерките за работа на детската градина/ясла;
 • в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващата седмица;
 • да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция, съгласно Приложение №1, т.2, буква „а“ /Заповед РД-01-262/ 14.05 2020 г. на МЗ;
 • да осигурят необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.);
 • да организират подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 • да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му;
 • да разработят график за пристигане на персонала на детското заведение, като осигурят помещение за преобличане с работно облекло за всяка група;
 • да организират обезопасяване на средата, като отстранят всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
 • да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина. Директорът изготвя график за извършване на сутрешния филтър. Медицинският специалист може да посещава групите при нужда и необходимост.
 • да организират по утвърден график приемането и изпращането на децата от отделните групи;
 • да осигурят работата със децата, в една и съща група и с един и същи персонал.
 • да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата, особено за хигиената за измиване на ръцете, колкото може по-често;
 • да не допускат използването на музикален и физкултурен салон, освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група;

 

Задължения на родителите:

 • най-късно два работни дни преди планираното посещение, да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 • да подпишат информирано съгласие по образец;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно, когато това е възможно;
 • да не позволяват внасянето на лични играчки в детското заведение;
 • да спазват стриктно мерките и графика за водене и взимане на децата, с цел да се предотврати събиране на много хора;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на мерките;
 • да спазват забраната да не водят дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура 37,3 градуса или по-висока, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на заболяване;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла;
 • да осигурят подходящ пластмасов контейнер/кутия, подходящ за измиване и дезинфекция, надписан с имената на детето, в който да се поставят и съхраняват обувките, с които то пристига в детската градина/ясла;
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето;

  Задължения на педагогически и непедагогически специалисти:

 • да се запознаят срещу подпис, поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с мерките за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;
 • да уведоми незабавно директора на детското заведение в случай на контакт с лице с положителна проба за COVID 19 или на прояви на остри респираторни болести;
 • да представят подписана Декларация ;
 • да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни;
 • да спазват хигиена на ръцете си, съгласно Инструкция за правилна хигиена на ръцете приложение 2 към т.2 „в“ Заповед РД-01-262/ 14.05 2020 г . на МЗ;
 • да въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
 • в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето да измерват неговата температура, като това се извършва от медицинския специалист или лице от персонала, което е определено да работи със съответната група;
 • незабавно да търсят компетентно мнение от медицинското лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;
 • да предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
 • да не  разменят топки, играчки, моливи и други пособия или при необходимост да се дезинфекцират след всяка употреба;
 •  да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на групички;
 • да организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция;

   

 Задължения по отношение на хигиената в сградата:

 •  да се проветряват всички помещения за минимум 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 • да се извършва дезинфекция съгласно Заповед РД-01-262/ 14.05 2020 г. на МЗ;
 • да се извършва дезинфекция на помещенията четири пъти дневно;
 • да се почистват тоалетните през два часа;
 • да се почистват всички повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 • да се измиват играчките, поне два пъти дневно;
 • да се осигурява лично спално бельо за всяко дете. Прането се извършва при минимум 60 °, веднъж седмично или при необходимост;
 • да се изхвърлят кофите за боклук поне три пъти дневно;
 • площадките на открито за игра на децата да се разграничат, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
 • уредите за игра и пейките на площадките да се дезинфекцират, поне веднъж дневно;

Община град Добрич ще подкрепи детските градини/ясли, като при необходимост и възможност ще осигури допълнително специалисти, които да се включат в работата и усилията за създаване на безопасна среда, в която децата да се чувстват спокойни и подкрепяни.

 

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла
 

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение
 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не се прегледа от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска от тях да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 • Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

 

 1. В случай на положителен тест на дете
 • Да се информира екипът на детската градина/ясла , който трябва незабавно да се свърже с РЗИ Добрич.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора на детската градина/ясла и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица, мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, с които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
 • При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
   

При наличие на един или повече симптоми при пълнолетен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 

 

 

 1. Първоначално поведение
 • Да се изолира незабавно пълнолетния човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 1. В случай на положителен тест
 • Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ Добрич.
 • Да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора и РЗИ Добрич.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • Да се информират контактните лица на пълнолетния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, с които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
 • При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.

Как да се поздравим?


Декларация

Информирано съгласие

 

Нагоре