Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодателите и органите по назначаване

 

З А П О В Е Д

856

гр. Добрич, 1. 07. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. и Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:
  1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.I.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т. I.1, буква „в“ от Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д)   осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

е)   организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

  1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
  2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

    а)   организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

    б)   осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

    в)   създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

    г)   поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

  3. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. I.4 от Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;
  4. Изключение от задължението по т. 4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.
  5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.
  6. По смисъла на т. 5 и 6 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
  7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

    II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

  1. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
  2. Ръководителите  на ведомства и администрации, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
  3. Заповед № 795 от 23.06.2020 г. се отменя.
  4. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

     

    Препис от заповедта да се оповести на гражданите на Община град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Нагоре