Заповед на кмета на Добрич за засилване на контрола за спазване на въведените противоепидемични мерки

 

                                     ЗАПОВЕД

                                                                                                   № 999

Град Добрич, 24.07.2020 г.

 

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, да бъде осъществен засилен контрол за спазване на въведените мерки от служителите на Първо РУ при ОДМВР – Добрич, както и от инспекторите от Дирекция ИРЕФОП при Община град Добрич.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Нагоре