Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич", проведено на 17 септември

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

 

ПРОТОКОЛ

 №11

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 17.09.2020 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

 

РЕШЕНИЕ №1:

 

  1.  Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата в размер до 4 213 536 лв. с вкл. ДДС, необходима за „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“, от отчисленията на всички общини по чл. 64 от ЗУО.
  2. Със средствата от внесените от общините включени в Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от ЗУО в РИОСВ – Варна, да се покриват съответните дялове на общините за изграждането на втора клетка на обект „Регионално депо за отпадъци на общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци".
  3. Разпределението на дела на финансиране за изграждането на втора клетка за депониране на отпадъци да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

    По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

Община

Население (бр. жители)

към 31.12.2013 г.

%

Добрич

88 807

46,57

Добричка

21 265

11,15

Балчик

20 112

10,55

Тервел

15 846

8,31

Каварна

14 942

7,83

Шабла

4 884

2,56

Ген. Тошево

14 389

7,54

Крушари

4 435

2,33

Никола Козлево

6 032

3,16

Общо за регион

Добрич

190 712

100

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 2:

 

            2.1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата в размер до 19 800 лв. с вкл. ДДС, необходима за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер, от отчисленията на всички общини по чл. 64 от ЗУО.

            2.2. Разпределението на дела на финансиране за осъществяването на авторски надзор да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

            По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

 

Община

Население (бр. жители)

към 31.12.2013 г.

%

Добрич

88 807

46,57

Добричка

21 265

11,15

Балчик

20 112

10,55

Тервел

15 846

8,31

Каварна

14 942

7,83

Шабла

4 884

2,56

Ген. Тошево

14 389

7,54

Крушари

4 435

2,33

Никола Козлево

6 032

3,16

Общо за регион

Добрич

190 712

100

 

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 3:

 

  3.1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално упра вление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата в размер до 84 270,72 лв. с вкл. ДДС, необходима за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

  3.2. Разпределението на дела на финансиране за осъществяването на строителен надзор да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

  По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

 

Община

Население (бр. жители)

към 31.12.2013 г.

%

Добрич

88 807

46,57

Добричка

21 265

11,15

Балчик

20 112

10,55

Тервел

15 846

8,31

Каварна

14 942

7,83

Шабла

4 884

2,56

Ген. Тошево

14 389

7,54

Крушари

4 435

2,33

Никола Козлево

6 032

3,16

Общо за регион

Добрич

190 712

100

 

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за освобождаване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за възстановяване на разходи, свързани с изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционен  проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 4:

 

4.1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за освобождаване на сумата в размер на 9 000 лв. с вкл. ДДС, за възстановяване на разходи, свързани с изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционен  проект за строителство на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо  Стожер.

4.2. Разпределението на дела на разхода за изготвянето на оценка на съответствието да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

  По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

 

Община

Население (бр. жители)

към 31.12.2013 г.

%

Разход за изготвяне на Доклад за оценка на съответствието за община в лв.

Добрич

88 807

46,57

4 191,30 лв.

Добричка

21 265

11,15

1 003,50 лв.

Балчик

20 112

10,55

949,50 лв.

Тервел

15 846

8,31

747,90 лв.

Каварна

14 942

7,83

704,70 лв.

Шабла

4 884

2,56

230,40 лв.

Ген. Тошево

14 389

7,54

678,60 лв.

Крушари

4 435

2,33

209,70 лв.

Никола Козлево

6 032

3,16

284,40 лв.

Общо за регион

Добрич

190 712

100

9 000 лв.

 

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на контейнери за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Крушари.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

 

            5.1 Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за освобождаване на сумата в размер до 35 000 лв. с вкл. ДДС, зазакупуване на контейнери за битови и за биоразградими отпадъци, за нуждите на Община Крушари, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: „за“-0 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 7.

 

5.2 Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”, възлага на Кмета на Община град Добрич, да предприеме действия за установяване на механизма, по който отчисленията по чл. 64 от ЗУО за периода на експлоатация на депо Богдан да бъдат освободени, чрез кореспонденция с Министерството на околната среда и водите.

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на Община Шабла“, част „Биологична рекултивация“.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

 

РЕШЕНИЕ 6:

 

Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за освобождаване на сумата в размер на 92 024 лв. с вкл. ДДС, за съфинансиране изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община Шабла“, част „Биологична рекултивация“, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТОЧКА ДРУГИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД постъпиха две предложения за разглеждане. Едно от Община Каварна и едно от Община Тервел. И двете бяха приети за гласуване от членовете на сдружението, като предложението на Община Тервел бе разгледано като точка 7, а предложението на Община Каварна – точка 8.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за осигуряване на съдове за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Тервел.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

 

РЕШЕНИЕ 7:

 

            Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Тервел да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 2403,26 лв. с ДДС от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за осигуряване на съдове за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Тервел.

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за закупуване на контейнери за твърди битови отпадъци, за нуждите на Община Каварна.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 8:

 

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Каварна да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 81 312 лв. с ДДС от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на нови съдове /контейнери и паркови кошчета/ за отпадъци за нуждите на община Каварна.

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

Председател: (п)

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Нагоре