Съобщение до собствениците на сгради без технически паспорти

Община град Добрич информира гражданите, че:

В срок до 2022 година трябва да се съставят Технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) – държавна, общинска или частна собственост.

Съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите  "Съществуващ строеж" е:

а) строеж, който е въведен в експлоатация преди 2007 г.;

б) строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;

в) незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на Закона за устройство на територията.

Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики и оценка на строежа с Доклад за резултатите от обследването.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение за строителен надзор или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването започва с подписване на договор за възлагане и завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти са подробно описани в Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.

Нагоре