Общинския съвет прие предложението на Община Добрич за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца от учебната 2021/2022 година

Общинския съвет прие предложението на Община Добрич за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца  от учебната 2021/2022 година, снимка 1

С 29 „За“ и 2 -ма „Въздържали се“ Общинският съвет прие предложението на Община Добрич за Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни от учебната 2021/2022 година. Въвеждането на задължителното предучилищно образование не изисква допълнителен финансов ресурс от Община град Добрич, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата.   

На територията на общината има 14 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места; с материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции; с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини.  Готовността на общината за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на четиригодишните деца,  преди крайния срок доказват и данните от извършения през м. февруари т. г. обход. Те показват, че към момента 71% от децата, родени през 2017 г. и живущи на територията на Добрич, посещават детска градина. 8%  от родителите са изразили готовност да запишат децата си за новата 2021/2022 учебна година. Останалите са се преместили в друго населено място.  Предложението на Община град Добрич подкрепят и 65% от анкетираните в началото на м. март родители/настойници на децата, които вече са обхванати в детските градини.

Водещ мотив на Община Добрич за въвеждането на за задължително предучилищно образование е, че образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност.

 

Нагоре