Заповед на кмета на Добрич за работата на детските ясли и градини на 5 април

З А П О В Е Д

435

гр. Добрич, 30.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Във връзка с необходимостта от провеждане на дезинфекционни мероприятия съгласно Приложение № 1 към т.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България,  в детските градини и детски ясли на територията на град Добрич, в които ще бъдат разположени избирателни секции за провеждането на 4 април 2021г. на избори за народни представители за Народно събрание, на 5 април  2021г. се преустановяват посещенията в следните детски градини и детски ясли:

 • Детска ясла № 4 – ул. “Любен Каравелов“ № 55 А
 • Детска ясла № 4 – ул. “Вардар“ № 54
 • Детска ясла № 4 – филиал в ДГ № 26 ул. “Оп. Д. Ковачев“ № 2
 • Детска ясла № 4 – филиал в ДГ № 32 ж.к. “Балик“, ул. “Теменуга“ до бл. 24
 • Детска ясла № 5 - ул.“Екзарх Антим I“ № 1
 • ДГ № 7 „Пролет“ – ж.к..“Добротица“ № 16
 • ДГ № 8 „Бодра смяна“ – ул. “Генерал Колев“ № 13
 • ДГ № 9 „Пчеличка“ – ул. “Христо Смирненски“ № 5
 • ДГ № 10 „Слънчице“ – ул. “Даскал Димитър Попов“ № 1
 • ДГ № 12 „Щурче“ – ул. „Вардар“ № 67
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ – ж.к. “Дружба“ до бл.44
 • ДГ № 20 „Радост“ – ул. “Христо Ботев“ № 54
 • ДГ № 23 „Звездица“ -  ул. “Богдан“ № 2
 • ДГ № 24 „Приказен свят“ – ул. “Дунав“ № 16
 • ДГ № 25 „Весела“ – ж.к. “Дружба“ № 54
 • ДГ № 26 „Звънче“ – ул. “Оп. Д. Ковачев“ № 2
 • ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к.“Строител“ до бл. 65
 • ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к.“Балик“, ул. “Теменуга“ до бл. 24

  II. В детските градини и детски ясли на територията на Община град Добрич, невключени в т.I от настоящата заповед, се възстановяват посещенията от 05.04.2021г. съобразно  Заповед на Министъра на здравеопазването на Република България, действаща към  05.04.2021г.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емилия Баева – Заместник- кмет „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.

  Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич, да се разгласи чрез средствата за масова информация и да се изпрати по служебна електронна поща на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

Нагоре