Община Добрич с политики за младите хора

Община Добрич с политики за младите хора, снимка 1

Община Добрич работи активно за създаване на качествена среда за обучение на младите хора, тяхната професионална реализация и усъвършенстване. Добрич има добри традиции в  образованието и студентите имат възможност да се обучават в Колеж – Добрич  към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по мениджмънт, Добруджански технологичен колеж – Технически университет – Варна. Студентите, обучавани в тях, получават образование по актуални и търсени специалности, отговарящи на икономическия профил на града и региона. Осигурени са възможности за различни форми на обучение и за получаване на диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по педагогически, технически и икономически специалности. През 2020 г.  в Добрич бе открит локален офис към Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Целта е на място да се провежда кандидатстването, записването, получаването на учебните материали, провеждане на изпити в почивните дни. През 2020 г. Община Добрич продължава своите политики и в сферата на средното образование за професионално ориентиране и реализация. Чрез консултантите от Центъра за подкрепа на личностно развитие са консултирани 1530 ученици от I-XII клас за избор на професия – присъствено и онлайн. Традиционната Панорама на средните училища в град Добрич, която всяка година среща кандидат-гимназистите, техните родители и представители на училищата, през 2020 г. в условията на извънредна епидемиологична обстановка се проведе виртуално. Целта бе да се помогне за информирания избор на образование и професия на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда.  Сред интерактивните форми на обучения, проведени чрез различни комуникационни канали са теми, свързани с  „Интеркултурно образование“ Моето първо работно място“, „Малък бизнес и предприемачество“ и др. Младите хора са провокирани да се подготвят за първото си интервю за работа, да разработят свои бизнес проекти, да се запознаят с Кодекса на труда, с дейността на синдикалните организации, с основните трудови, социални и осигурителни права. Разяснени са етапите при търсене и постъпване на работа, както и изискваните документи, свързани с този процес. Проведени са беседи за кариерно ориентиране с цел дискутиране и осмисляне на връзката между информирания избор на професионална кариера и качеството на личен живот. Учениците се учат да опознават по-добре собствената си личност и света на труда, да изграждат умения за вземане на решения и осъществяване на преход от училище към професионален живот.  

Политиките на Община Добрич за младите хора са в унисон с Националната стратегия за младежта и включват редица креативни и иновативни методи според потребностите им за образование и професионална удовлетвореност.

 

Нагоре