Протокол от публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

 До

 Общински съвет град Добрич

 

 

Протокол

от Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

 

Председателят на Общински съвет град Добрич  Нивелин Радичков на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, покани местната общност да участва в Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Поканата за публичното обсъждане бе публикувана в интернет страницата на Община град Добрич на 13 юли, в печатните и електронни медии. Публичното обсъждане се проведе на  26.07.2021 г. от 14.00 часа в Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност.

В рамките на обсъждането и на посочените телефони и адреси не се получиха предложения и становища.  

 

 

 

Нагоре