По молба на възложителя Община град Добрич публикува обявление за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, „Електроразпределение Север” АД и „Електроенергиен Системен оператор“ ЕАД организират обществено обсъждане на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и проект за частично изменение на ОУП на община Добрич с обхват ПИ с идентификатор № 72624.608.1585, относно отпадане на проектна улица в обхвата на имота, съгласно транспортно-комуникационен план, във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II – 1585, УПИ III – 1585 и УПИ – IV в кв.1110 и УПИ I в кв. 1192 на ж.к. „Север 1“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.09.2021 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, кула Г, ет.4, стая 406 Б.

За допълнителна информация и контакти:

Васил Темелков – GSM: 052/577239 и 0884/774 944

С проекта можете да се запознаете тук

Нагоре