Община град Добрич, обявява конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, на частен доставчик за „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” и социална услуга „Център за обществена подкрепа“

 

               ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и във връзка със Заповед № 1476/18.10.2021 г. и Заповед № 1477/18.10.2021 г., на Кмета на Община град Добрич, Община град Добрич, обявява конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, на частен доставчик, а именно: „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” и социална услуга „Център за обществена подкрепа“, намиращи се на територията на Община град Добрич

 

I Условията за участие и изискванията към кандидатите:

1.    Условията за участие:

1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

1.3. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, за услугите, за които се провежда конкурса;

Съгласно § 38, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги: Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 31 декември 2021 г.

В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • е в ликвидация;
 • е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица, това изискване се отнася за членовете на управителните им органи, освен ако не е реабилитиран;
 • има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 - 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

  Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община град Добрич промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

  2.     Изисквания към кандидатите:

  2.1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социалните услуги, за които кандидатстват;

  2.2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с възможност за привличане на допълнителни средства за изпълнение на стандартите и критериите за социални услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност;

  2.3.  Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалните услуги. Доставчикът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за конкретната длъжност.

 • II Характеристики и специфики на предоставяните социални услуги, както следва:

 1.   „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ):

1 1. „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ) е форма за подкрепа на пълнолетни лица с увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел подобряване качеството им на живот, изграждане на умения, нагласи и социална интеграция чрез осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания. Социалната услуга предоставя на лицата с увреждания комплекс от социални услуги, гарантиращи цялостно обслужване на потребителите, оказване на съдействие и задоволяване на потребностите им, социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. 

1.2 Дневният  център е със следните натурални показатели: капацитет 30 места; персонал – съгласно Методика за определяне на  длъжностите на МТСП 12 щатни бройки;

1.3 Целева група: „Пълнолетни лица с увреждания“ и „Пълнолетни лица с трайни увреждания“;

1.4 Възложител: Община град Добрич;

1.5 Изпълнител: Доставчик, който предоставя социални услуги, по смисъла на чл. 15 от ЗСУ за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора;

1. 6Дейностите, които следва да се осъществяват в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ са:

 • „Дневна грижа“ - дейност за осигуряване в специализирана среда на

  подкрепа индивидуално и в групи за пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата;

 • „Информиране и консултиране“ - дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им;
 • „Застъпничество и посредничество " - дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури, както й осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности;
 • „Терапия и Рехабилитация" - съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване, както й дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация;
 • „Обучение за придобиване на умения" - дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството;
 • „Подкрепа за придобиване на трудови умения" - дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности;
 • 2.„Център за обществена подкрепа“ с целева група (ЦОП):
 • 2.1 Центърът за обществена подкрепа е комплекс от услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
 • 2.2 Центърът е със следните натурални показатели: капацитет 25 места; персонал -съгласно Методика за определяне на  длъжностите на МТСП  5 щатни бройки;
 • 2.3 Целева група: Всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; родители, осиновители, лица полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; 2.4 Възложител: Община град Добрич;
 • 2.5 Изпълнител: Доставчик, който предоставя социални услуги, по смисъла на чл. 15 от ЗСУ за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора;
 • 2.6 Дейностите, които следва да се осъществяват в „Център за обществена подкрепа“ са:
 •  „Информиране и консултиране“ - дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им;
 • „Застъпничество и посредничество " - дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури, както й осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности;
 • „Терапия и Рехабилитация" - съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване;
 • „Обучение за придобиване на умения" - дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството;
 • „Общностна работа" е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие;

  Предлаганите социални услуги трябва да отговарят на изискванията на действащата нормативна, законова и подзаконова уредба, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи;

 • III. Oбщ размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, ред и сроковете за предоставяне на средствата:

   

 1. Размерът на финансирането на социалните услуги, предмет на възлагането, се формира според установените в съответната финансова година единни стандарти за

  делегирани от държавата дейности;

  1. 1Финансовото участие от страна на Община град Добрич се изразява в осигуряване на целият размер на средствата за финансиране, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет за:
 •   „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с основни дейности: „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения" и „Подкрепа за придобиване на трудови умения" с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, съгласно сключен договор;
 • „Център за обществена подкрепа“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения" и  „Общностна работа" с капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, съгласно сключен договор;
  1. 2 За всяка календарна година се определя размера на финансиране от страна на Възложителя на база утвърдените с Решение на Министерски съвет за бюджетната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности. На Изпълнителя се превежда утвърдената държавна субсидия за съответната финансова година;
  • 1.3 Непредвиждането на средствата от държавния бюджет за издръжка на социалната услуга освобождава Общината от отговорност за финансиране и прекратява договора с доставчика;
  1. 4 Доставчикът е длъжен да представя месечни отчети и документи за разходи;
 • 1.5 Община град Добрич осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка;

 

 • IV Документи за участие:
 1.   Заявление за участие по образец до Кмета на Община град Добрич

  /Приложение 1;

  1.1 Заверено копие от: документ за идентификация по БУЛСТАТ и документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

  1.2 Удостоверение за наличие/липса на изпълнителни дела – издадено след датата на обявлението (оригинал);
 • 1. 3 Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП - издадено след датата на обявлението (оригинал);
 • 1. 4 Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице. Комисията, определена със заповед на кмета за разглеждане на представените документи извършва по служебен ред справка за наличие/липса на задължения пред Община град Добрич по отношение на юридическите лица, чието седалище е на територията на общината
 • 1.5 Лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги/Удостоверение, издадено от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата; 1.6 Декларация за допустимост  - Приложение 2
 • 1.7 Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение 2А
 • 1.8 Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение 2Б
  1. Забележка:  Документите по т. 1.9 и т.1.10 се представят от кандидата, в случай че притежава лиценз, издаден по реда на ЗСУ;

  •  1. 9 Програма за управление и предоставяне на социалната услуга за целия 5-

    годишен период, предмет на възлагането, включваща:

   1.9.1  Техническо предложение, което съдържа:

 •  цели, принципи и задачи на услугата;
 •  характеристика на целевата група, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
 •  видовете дейности и график за осъществяване на социалната

  услуга;

 •    информация за опита на кандидата в областта на предоставяне на социални услуги чрез посочване на други реализирани социални услуги/проекти и др. през предходните 3 години /стойности, дати и получатели/. Информацията следва да е придружена с препоръки и референции, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, с  посочени адреси и телефони за контакти;
 •  организационна структура, оперативно и финансово управление;
 •  структура, квалификация и отговорности на персонала;
 •  други характеристики;

  1.9.2  Финансово предложение, което съдържа:

 • копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите за предходната година (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата);
 •  разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
 •  разходи за издръжка;
 •  подробна обосновка на разходите в свободен текст;
  1. 10  Програма за развитие на качеството на предоставяните социални услуги за целия 5-годишен период, в която се включват дейности, за:
 •  извършване на периодичен и годишен контрол и мониторинг на качеството, организация, и управление на услугата;
 •  ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им;
 •  информация за определените длъжности на персонала в социалната услуга, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността/ Документи удостоверяващи образование и квалификация; квалификация и професионално развитие на служителите;
 • информация за материалната база, с която разполага кандидатът, необходима за цялостното и качествено предоставяне на услугата /документи, доказващи правото на ползване, както и кратко описание на имота и техническото оборудване /;

  V. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

 1.  Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община град Добрич, включваща нечетен брой членове;
  1. 1 Конкурсът ще се проведе в два етапа:

   Първи етап:

   В тридневен срок от изтичането на срока за подаване на документи, Комисията разглежда

     представените от кандидатите предложения. Комисията проверява наличието и редовността на представените от кандидатите документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не е представил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втори етап;

    

   Втори етап:

   На 10.12.2021 г. от 10.00 часа комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи за предоставяне на социални услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с капацитет 30 места и социална услуга „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 25 места, делегирани от държавата дейности, реализирани на територията на Община град Добрич.  Предложенията се отварят по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол.

    

   VI.       Краен срок и място за подаване на документите:

        Кандидатите представят документите в четиридесет и пет дневен срок след публикуване на обявата в един национален, един местен ежедневник, както и на официалната интернет страница на общината до 17.00 ч. на последния ден/ако срокът изтича в неработен ден, в следващия работен ден/. Документите се подават в деловодството на Община град Добрич на адрес: град Добрич 9300, ул. „България” 12, в запечатан непрозрачен плик на хартиен носител в един оригинален екземпляр и 1 (едно) копие или по пощата/или с куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка, върху който кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. Върху плика се изписва и следното: „Документация за участие в конкурс за възлагане на социална  услуга „Център за обществена подкрепа“/Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват пореден номер, дата и час на внесеното предложение. Тези данни се регистрират в информационната система на Община град Добрич, за което на вносителя на предложението се издава документ. Предложения, подадени след крайния срок не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си;

            Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи, кандидатът следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъдат датата и часът на депозиране на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер. Всички разходи по участието в конкурса са за сметка на участника.

 

VII.    Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

 1.  Въз основа на протокола на комисията, Кметът на Общината в срок от 3 работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат;
  • 1. 1 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в

   срок до 7 работни дни от издаването на заповедта. Заповедта на кмета може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

  1.  2. Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, Кметът на

   общината и спечелилия конкурса кандидат, сключват договор за възлагане предоставянето на социалната услуга;

  •  1. 3 Договор за възлагане предоставянето на социална услуга, може да се сключи и при наличие на единствен кандидат;

   1.4 При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса да сключи договор, Възложителят може да предложи на следващия класиран кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.  

    

   VIII.   Начин на оценяване:

   Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки, както следва:

 1.   Съответствие на кандидата с предварително обявените условия - 10;

  1.1     Релевантност на предложената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга - 45, като за:

  1.1.1   Оценка на техническо предложение - 25

 • Цели, принципи и задачи на предлаганата услуга - 10
 • Видове дейности и график за осъществяване на социалната услуга - 10
 •   Брой години в предоставянето на социална услуга, предмет на

  настоящия конкурс - 5

  1.1.2   Оценка на финансово предложение - 20

 • Положителен финансов резултат, виден от Отчета за приходите и разходите с липса на задължения - 10
 • Оптимална разбивка на разходите с подробна обосновка в рамките на предварително обявения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка - 10

  1.2    Релевантност на предложената Програма за развитие на качеството на предоставяните социални услуги - 40, като за:

 • Мониторинг на качеството, организация, и управление на услугата - 10
 • Ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати от лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им - 10
 • Квалификация и професионално развитие на служителите - 10
 • Материалната база и техническо оборудване, необходими за цялостното и качествено предоставяне на услугата - 10;

  1.3    Възможност за привличане на допълнителни средства - 5

   

  Максимален брой точки: 100

   

  Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки по посочените по-горе критерии, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.

   

  Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. На първо място комисията класира кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

   

   

  IX.   Други специфични условия:

 1.  Обявлението за провеждане на конкурса се публикува съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ППЗСУ - в един национален всекидневник и на официалната интернет страница на Община град Добрич;
  1. Обявлението за провеждане на конкурса се публикува и в един местен всекидневник.

 

Заявление - Приложение 1

Декларация за допустимост - Приложение 2

Декларация чл. 64, т.4 - 2А

Декларaция чл. 64, т.5 - 2Б 

 

Нагоре