Община Добрич взе участие в Кръгла маса „Предизвикателствата пред финансирането на енергийни общности в България в прехода към нисковъглеродна икономика“

Община Добрич взе участие в Кръгла маса „Предизвикателствата пред финансирането на енергийни общности в България в прехода към нисковъглеродна икономика“, снимка 1

Днес от 10.00 до 12.30 ч. Община град Добрич взе виртуално участие в експертна кръгла маса „Предизвикателствата пред финансирането на енергийни общности в България в прехода към нисковъглеродна икономика“. Организатор и инициатор на срещата бе Центърът за изследване на демокрацията.

Общностите за възобновяема енергия са основен двигател за успеха на нисковъглеродния справедлив преход в Европа. Когато потребителите придобият собственост във ВЕИ проекти, те могат да се превърнат в „производители-консуматори“ (т. нар. „просуматори“, които генерират част от енергията, която консумират. Новата европейска Директива за възобновяеми енергийни източници (RED II) проправя път за по-децентрализиран и ориентиран към гражданите енергиен преход в Европа. Въпреки това потенциалът за децентрализиране на българската енергетика и сформиране на енергийни общности чрез обществено-частни партньорства, вкл. С участие на общини, остава нереализиран, главно поради административни и законодателни пречки и липсата на целенасочени финансови инструменти и стимули, които да насърчат участието на гражданите, общините и малките бизнеси в енергийния преход.

По време на кръглата маса се дискутираха именно тези теми, като акцентът бе върху предизвикателствата пред финансирането на енергийни общности в България и възможността за прилагане на нови финансови модели за подкрепа на децентрализирани, публично-частни проекти за ВЕИ и енергийна ефективност в страната.

Община Добрич бе представена от инж. Елена Анастасова, която сподели какви проекти се изпълняват и се планират в Общината в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и проблеми и предизвикателства при осъществяването им.

Нагоре