Срокове за заплащане на местните данъци и такси

Срокове за заплащане на местните данъци и такси , снимка 1

 

Община град Добрич информира гражданите, че:

 

1.  От 14 януари 2022 г. започна плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г.

            2. На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2022 г. :

•          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2022 г.

•          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2022 г.;

•          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2022 г. с 5 на сто отстъпка.

3.  На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година - 2021 г.

4  До 31 март 2022 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2022г.

5.   До 30 юни 2022 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2022г.

6. До 30 юни 2022 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2022 г.

 7.  На предплатилите до 3 май 2022 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2022 година се прави отстъпка 5 на сто.

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

  - в касите на Easy Pay в цялата страна;

  - в касите на Fast Pay в цялата страна;

  - в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                    IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

               “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

 •  код за вид плащане – патентен данък                                        -  44 14 00

  код за вид плащане - такса за притежаване на куче               -  44 80 13

  код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти          -  44 21 00

   код за вид плащане - такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

    код за вид плащане – данък върху превозните средства         -  44 23 00

    код за вид плащане – данък при придобиване на имущество -  44 25 00

    код за вид плащане – туристически данък                               -  44 28 00

 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

                 

             Справки за задълженията за 2022 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

Нагоре