Обществено обсъждане на Частично изменение на ОУП на Община град Добрич

По молба на възложителя Община град Добрич публикува следната обява:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се организира провеждане на обществено обсъждане на Частично изменение на ОУП на Община град Добрич  за ПИ 72624.2.997 в землището на град Добрич за промяна отреждането му от „Обработваеми земи – трайни насаждения“ и отреждането му в зона за „Вилен отдих – Ов“

 Обсъждането ще се проведе от 11.00 часа на 22.02.2022 г. в офиса на „Нели Брокърс 74“ЕООД, находящ се на улица „Суха река“20 в град Добрич

    

Нагоре