Община Добрич представи електробусите Карсан и зарядните станции по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“

Община Добрич представи електробусите Карсан и зарядните станции по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, снимка 1

На публично събитие в базата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД Община Добрич представи четирите електробуси Карсан и зарядните станции, закупени по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ Договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C03, финансиран по Оперативна Програма Региони в растеж" 2014-2020. В събитието участваха кметът на Добрич Йордан Йорданов, Госпожа Шайда Камачъ- Директор продажби от страна на Карсан и инж. Димитър Арнаудов Елпром ЕМЗ гр. Шабла. Закупени са 4 електробуси, които са ново произведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични, градски автобуси, с две оси, категория М2, клас А, отговарящи на изискванията по отношение на автобусите, определени в Правило на ИКЕ на ООН № 107. Автобусите притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО. Двете зарядни станции, които са закупени по проекта, са с минимална мощност на всеки от изводите за зареждане: 43kW.  Доставен е и силов маслен трансформатор, който ще бъде въведен в експлоатация. Общата стойност на договорите възлиза на 1 632 247,00 лв. /един милион шестстотин тридесет и две хиляди двеста четиридесет и седем лева/ без вкл. ДДС или 1 958 696,40 лв. /един милион деветстотин петдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот в гр. Добрич чрез подобряване на условията за движение, повишаване на ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за алтернативни форми на придвижване. Специфичните цели на проекта са : - Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи три линии на обществения транспорт – замяна на дизеловите превозни средства с нови, екологични електробуси; - Подобряване безопасността на средата чрез обновяване на спирките приоритетно по бул. „Добричка епопея“, натоварените спирки по линиите, обслужвани от електробусите и спирките с натоварен пътникопоток в централната градска част - С изпълнението на заложените проектни цели ще се постигнат няколко положителни ефекта, а именно: 1. Повишаване на комфорта и атрактивността на масовия градски обществен транспорт; 2. Ограничаване на вредните въздействия върху околната среда; 3. Насърчаване на екомобилността.

Нагоре