Община град Добрич сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане

Община град Добрич сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, снимка 1

На 16.01.2023 г. Община град Добрич сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

От 10.11.2022 г. се предоставя топъл обяд на 115 лица по Проект "Топъл обяд в Община град Добрич" договор BG05SFPR003-1.001-0181-C01 по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Дейностите по проекта ще се реализират до 30.04.2025 г. Безвъзмездната финансова помощ за целия период е в размер на 172 842.24 лева с ДДС.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел се постигна чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. С приготвянето на топъл обяд се подпомагат уязвими граждани, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Осигурена е здравословна, разнообразна и питателна храна за обяд. В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи. Прилагането на съпътстващи мерки подпомага социалното приобщаване на лицата от конкретните целеви групи.

 

Целеви групи по проекта са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Топлият обяд се предоставя на 2 пункта:

  • Разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес: гр. Добрич ул. ”Отец Паисий” №82;
  • Кухня към храм „Света Троица" с адрес: гр. Добрич ул. ”Цар Иван Асен” №2.

Община град Добрич работи по разкриване на трети пункт за раздаване на храна.

      Одобрените представители на целевите групи получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб всеки работен ден  в периода на реализиране на дейностите по проекта. На лежащо болни и лица със затруднение в придвижването храната се доставя до домове им.

 

 

 

Нагоре