Изтичащи срокове за заплащане на задължения

Уважаеми съграждани,

              

Община град Добрич Ви уведомява, че:

1.  На 31 юли 2023 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2023 г. могат да платят третата вноска за патентен данък за 2023 г.;

2.  До 31 октомври 2023 г. тече срокът, в който се плаща втората /последна/ вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2023г.

3.  До 31 октомври 2023 г. тече срокът, в който се плаща втората /последна/ вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2023 г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • В брой или с ПОС на касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • в брой на касите на Easy Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на Fast Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
  • във всички клонове и офиси в зоните за самообслужване на Юробанк България АД / Пощенска банка и чрез онлайн банкиране за клиенти на Пощенска банка
  • по електронен път – чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство“ ->раздел „Задължения“-> услуга „Задължения за местни данъци и такси“
  • през интернет - за регистрирани клиенти в ePay.bg
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

           “Общинска банка ” АД – Добрич,

 банков код   -  SOMBBGSF

 

код за вид плащане – патентен данък                                        -  44 14 00

            код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00

            код за вид плащане - такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

            код за вид плащане – данък върху превозните средства         -  44 23 00

 

Във връзка с Решение № 49-43/ 30.05.2023г. на Общински съвет град Добрич, от 01.08.2023г. обслужваща банка на община град Добрич ще е „Уникредит Булбанк“ АД. Безкасовите плащанията към Община град Добрич ще се извършват по следната банкова сметка :

 

IBAN  сметка - BG78UNCR70008425376568

„УниКредит Булбанк“ АД - Добрич

Банков код     - UNCRBGSF

 

            код за вид плащане – патентен данък                                        -  44 14 00

            код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00

            код за вид плащане - такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

            код за вид плащане – данък върху превозните средства         -  44 23 00

 

Плащания по сметката към „Общинска банка“ АД ще бъдат приемани до 28.07.2023г.

В случай на превод по закритата банкова сметка на общината, наредените средства ще бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

За да се осигури безпроблемно преминаване към обслужване от новата финансова институция  за периода от 28 юли до 31 юли ще е преустановен достъпа на посредници до програмния продукт за администриране на местните данъци и такси на Община град Добрич за плащането им.

На 28.07.2023 г. и 31.07.2023 г. плащания ще се приемат само в брой на касите на общината.

Справки за задълженията за 2023 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Нагоре