ОИЦ-Добрич представи функционалностите на ИСУН 2020 на информационна среща в Генерал Тошево

ОИЦ-Добрич представи функционалностите на ИСУН 2020 на информационна среща в Генерал Тошево , снимка 1

На 8 май 2019 г. в заседателната зала на Община Генерал Тошево, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ проведоха съвместна информационна среща.

Експертите от МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“ представиха двете процедури от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Процедурата BG05M9OP001 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ е насочена към реализиране на дейности и мерки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица да придобият знания и умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда. Допустими кандидати са Община Балчик, Община Генерал Тошево, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, работодатели, неправителствени организации и обучителни организации.

Дейностите насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за тези лица са допустими по предстоящата BG05M9OP001 - Мярка 19.2 / 2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост”.

Очаква се процедурите да бъдат обявени през месец май 2019 г.

Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич демонстрира процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). След успешна регистрация в системата, потенциалните бенефициенти могат да подадат своето проектно предложение като попълнят електронен формуляр за съответната процедура чрез модула Е-кандидатстване. Системата има функция за проверка на проектното предложение, с което се минимизират грешки или непопълнени полета. Проектните предложения се оценяват в ИСУН 2020 също, като автоматично се разпределят между членовете на оценителните комисии, което от своя страна осигурява по-голяма прозрачност на процеса. Чрез нея се осъществява отчитането, както и цялата комуникация с Управляващите органи на Оперативните програми.

Експертите от ОИЦ – Добрич са на разположение да подпомогнат кандидатите и бенефициентите при работа с ИСУН 2020.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg

Нагоре