Протокол от Общото събрание на "Регионалното депо на отпадъците - Добрич", проведено на 28.05.2020 г.

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

 

ПРОТОКОЛ

 №10

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 28.05.2020 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за закупуване на контейнери за ТБО, гребло и ремарке - платформа за специализиран, многофункционален камион, за нуждите на Общинско предприятие „Комуналстрой”.

 

След разискванията, Общотото събрание единодушно прие следното:

 

РЕШЕНИЕ №1:

 

Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за закупуване по реда на ЗОП на нови 20 бр. седем - кубикови контейнера, 10 бр. пет – кубикови контейнера за ТБО и 10 бр. пет - кубикови контейнери за зелени отпадъци, едносекционно гребло и ремарке - платформа, за нуждите на ОП „Комуналстрой”, гр. Добрич.

 

Гласували: „за“-7 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Не бяха направени други предложения за обсъждане.

 

Председател: (п)

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Нагоре