Заповед на кмета на Добрич за дейността и организацията на работа на Община град Добрич

З А П О В Е Д

724

гр. Добрич, 15.06. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.  на извънредна епидемична обстановка на територията на страната и Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  По отношение на дейността и организацията на работа:

  1. Да се оптимизира пропускателният режим в сградата на Община град Добрич на ул.“България“ № 12 с обособяване на самостоятелни потоци:

   – служителите от общинска администрация да ползват входа откъм ул. “Независимост“ и Областна администрация,

  -  външните посетители/потребители на административни услуги в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) да ползват официалния вход на сградата откъм улица „България“.

  2. В сградата на Бившият партиен дом, находящ се на ул.“Независимост“ № 7, град Добрич, гражданите на град Добрич да ползват южния вход за достъп до сградата /посока Драматичен театър/, а служителите работещи в сградата да ползват северния вход за достъп до сградата /посока „НТС“/.

  3. Всички лица, когато се намират в сградите на общинска администрация са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

  4. При необходимост от лична среща с външни лица, служителите от общинска администрация да слизат в централното фоайе на сградата и в ЦУИ.

  5. Да не се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика. Служителите от общинска администрация и от второстепенните разпоредители с бюджет да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и състояние.

  6. Да не се допускат в сградите на общината външни лица с видими симптоми на неразположение.

  7. Забранявам провеждането на заседания, работни групи, комисии и други прояви с участието на външни лица в сградите на Община гр. Добрич. В случай на спешна необходимост да се ползва „Бизнес – залата“, която се намира на първия етаж на ул.“България“ № 12 и входа откъм „Алианц банк“ – гр. Добрич.

  8. Преустановявам провеждането на приемни дни на Кмет, кметски екип и Главен архитект.

  9. Забранявам командироването на служители от общинска администрация в чужбина, с изключение на командироване на служители, изпълняващи дейностите по проект „Приеми ме 2015“ на територията на областта.

       Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич и на всички директори, началник отдели и ръководители на структурни звена в общината.

 

            Настоящата заповед отменя моя Заповед № 578/14.05.2020г.

 

       Копие от заповедта да се връчи на всички ръководители на структурни звена и да се доведе до знанието на всички служители от общинска администрация за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре