Изменение на Заповед на кмета на Добрич № 724

 

З А П О В Е Д

 

768

 

гр. Добрич, 16.06. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

     Изменям моя Заповед № 724/15.06.2020г., както следва:

 

  1. Текста „ По отношение на дейността и организацията на работа“ да се чете по следния начин:

  По отношение на дейността и организацията на работа в периода 15 юни 2020г. – 30 юни 2020г. (включително)“

 

  1. Точка 3 и 9 се изменят по следния начин:

 

т.3 „Всички лица, когато се намират в сградите на общинска администрация са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).“

 

т.9 „ Забранявам командироването на служители от общинска администрация в чужбина.

 

       В останалата си част заповедта остава непроменена.

 

       Копие от заповедта да се връчи на всички ръководители на структурни звена и да се доведе до знанието на всички служители от общинска администрация за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре