Изменение на заповед на кмета на Добрич № 722/15.06.2020г

З А П О В Е Д

772

гр. Добрич, 17.06.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указания на Агенцията за социално подпомагане за поетапно възстановяване дейността на социалните услуги

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

     Изменям моя Заповед № 722/15.06.2020г., както следва:

 

 1. Точка 7 от раздел I се изменя по следния начин:

   

  т.7 „Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна грижа – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания / външен доставчик Център за психично здраве/ и Дневен център за деца с увреждания, организират дистанционна форма за предоставяне на услугата.“

   

 2. Създава се нова точка 8 в раздел I със следното съдържание:

   

  т.8 „Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят почасови услуги – Център за обществена подкрепа -2, Център за обществена подкрепа /външен доставчик Български червен кръст/, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца с увреждания и Общностен център за деца и семейства възстановяват дейността си считано от 22.06.2020г.“

   

 3. Досегашните точки 8 и 9 от  раздел I се променят съответно на т.9 и т.10

   

  В останалата си част заповедта остава непроменена.

   

  Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

Нагоре