ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич, за изграждането на обект с първостепенно значение за община град Добрич, одобрен  решение 50-5/ 25.06.2019г. на Общински Съвет град Добрич, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти- частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, открита с решение 12-11/ 16.09.20г. на Общински  Съвет град Добрич, както следва:

 

 1.Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110 по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Димитър Иванов Кескинов, от град Добрич, с площ от 500 кв.м, с  трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433110, съседи:  72624.433.111, 72624.433.119,  72624.433.161, 72624.433.115, 72624.433.109.  Данъчната оценка на ПИ е 162.00 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ 2100.00 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.111 по КККР на град Добрич, собственост на Парашкева Филева Петрова от град Добрич, с площ от 500 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433112, съседи:  72624.433.121, 72624.433.120,  72624.433.119, 72624.433.161, 72624.433.110. Данъчна оценка на ПИ е 162.00 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ 2100.00 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич, собственост на Живко Михайлов Иванов от град Добрич, с площ от 800 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433120, съседи:  72624.433.111, 72624.433.121,  72624.433.158, 72624.433.119. Данъчната оценка на ПИ е 259.20 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ 3200.00 лева.

Всеки един от гореизброените имоти подлежи на  отчуждаване в своята  цялост.

Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.111  и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 7 400.00 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник,  и на  интернет страницата на Община град Добрич.

 

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре