Заповед на Кмета на Община град Добрич, относно отчуждаване на поземлен имот № 72624.433.110

ЗАПОВЕД

№ 1869/ 21.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение № 12-11 от 16.09.2020г. на Общински Съвет град Добрич

О Т Ч У Ж Д А В А М :

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110 по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Димитър Иванов Кескинов, от град Добрич, с площ от 500 (петстотин) кв.м, с  трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433110, съседи:  72624.433.111, 72624.433.119,  72624.433.161, 72624.433.115, 72624.433.109.

Определям сумата на дължимото парично обезщетение в размер на 2100.00 (две хиляди и сто) лева.

Равностойното парично обезщетение да бъде изплатено по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG71SOMB91303310000501 в Общинска банка АД клон Добрич, ул. “Независимост“ № 14. След влизане в сила на заповедта сумата да бъде изплатена на Димка Петрова Кескинова, Добринка Колева Митева, Митко Колев Митев, Диян Атанасов Кескинов и Павлина Атанасова Иванова, като наследници на Димитър Иванов Кескинов, по предоставени от тях банкови сметки, съобразно притежаваните идеални части от имота.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд град Добрич, чрез Кмета на Община град Добрич.

Правоимащите са уведомени за процедурата с писмо изх.№ 94Н-00-703/16.12.2020 г.

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид това, че имотът попада в обхвата на  разширението  на  „Гробищен парк“ на град Добрич, обект с първостепенно значение, публична общинска собственост  и се отчуждава за задоволяване на общински нужди, които не могат  да бъдат задоволени по друг начин.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре