Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост

На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич, за изграждане на обект с първостепенно значение за Община град Добрич, одобрен с Решение № 50-5/25.06.2019 г. на Общински съвет град Добрич, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, открита с решение № 22-29/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич, както следва:

 

            1. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.129, по КККР на град Добрич, собственост на София Тодорова Ташева, и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2625 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433129, съседи:  72624.433.159, 72624.433.128,  72624.433.130, 72624.433.158;. Данъчната оценка на ПИ е 956.80 /Деветстотин петдесет и шест, и 0.80/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ 10 600.00 /Десет хиляди и шестстотин/ лева.

 

            2. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.130, по КККР на град Добрич, собственост на Искра Живкова Божилова, с площ от 2624 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433130, съседи:  72624.433.49, 72624.433.158,  72624.433.129, 72624.433.128. Данъчната оценка на ПИ е 956.40 /Деветстотин петдесет и шест, и 0,40/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ 10 600.00 /Десет хиляди и шестстотин/ лева.

Всеки един от гореизброените имоти подлежи на отчуждаване в своята  цялост.

 Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.129  и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.130 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 21 200.00 лева.        

         

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.

           

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре