Документация от обществено обсъждане на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Документация за резултатите от консултациите с общественността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по коригирания доклад за екологична оценка за проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич, в това число справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/ отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Доклад за екологична оценка на проект на ОПРГТ на област Добрич

Справка

Документация

 

Нагоре