Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост/09.09.2021/

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич, за изграждане на обект с първостепенно значение за Община град Добрич, одобрен с Решение № 50-5/25.06.2019 г. на Общински съвет град Добрич, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, открита с решение № 24-18/27.07.2021 г. на Общински съвет град Добрич, както следва:

 

            1. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.114, по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Енчо и Гана Енчеви, с площ от 500 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433114, съседи:  72624.433.162, 72624.433.122,  72624.433.161, 72624.433.113.

Данъчната оценка на ПИ е 162.00 /Сто шестдесет и два/ лева.

Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 2 000.00 /Две хиляди/ лева.

 

            2. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.121, по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Пеньо Кънев Георгиев, с площ от 750 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433121, съседи:  72624.433.112, 72624.433.122,  72624.433.158, 72624.433.120, 72624.433.111. 

Данъчната оценка на ПИ е 243.00 /Двеста четиридесет и три/ лева.

Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 3 000.00 /Три хиляди/ лева.

 

            3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.122, по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Енчо и Гана Енчеви, с площ от 2 180 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433122, съседи:  72624.433.162, 72624.433.114,  72624.433.158, 72624.433.121, 72624.433.112, 72624.433.113. 

Данъчната оценка на ПИ е 706.30 /Седемстотин и шест, и 0.30/ лева.

Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 8 720.00 /Осем хиляди седемстотин и двадесет/ лева.

 

            Всеки един от гореизброените имоти подлежи на отчуждаване в своята  цялост.

           

            Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.114, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.121 и Поземлен имот с идентификатор 72624.433.122, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 13 720.00 лева.           

          

            На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.

           

            Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Община град Добрич.

 

 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре