Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост/30.03.2022 г/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

УВЕДОМЯВАМ:

 

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич, за изграждане на обект с първостепенно значение за Община град Добрич, одобрен с Решение № 50-5/25.06.2019 г. на Общински съвет град Добрич, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, открита с решение № 31-17/22.02.2022 г. на Общински съвет град Добрич, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.112 по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Димитър Иванов Петров, с площ от 500 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433112, съседи: 72624.433.113, 72624.433.122,  72624.433.121, 72624.433.161; 72624.433.111; Данъчната оценка на ПИ е 162.00 /Сто шестдесет и два/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 2 000.00 /Две хиляди/ лева.

 

2. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.113 по КККР на град Добрич, собственост на Руска Георгиева Цветкова, с площ от 500 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433113, съседи:  72624.433.114, 72624.433.122, 72624.433.161, 72624.433.112;  Данъчната оценка на ПИ е 140.40 /Сто и четиридесет, и 0,40/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 2 000.00 /Две хиляди/ лева.

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.127 по КККР на град Добрич, собственост на София Тодорова Ташева и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2 624 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433127, съседи: 72624.433.168, 72624.433.48,  72624.433.49, 72624.433.128, 72624.433.159. Данъчната оценка на ПИ е 956.40 /Деветстотин петдесет и шест, и 0.40/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 10 496.00 /Десет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева.

 

 4. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.128 по КККР на град Добрич, собственост на София Тодорова Ташева и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2 626 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433128, съседи: 72624.433.127, 72624.433.49,  72624.433.130, 72624.433.129, 72624.433.159. Данъчната оценка на ПИ е 957.20 /Деветстотин петдесет и седем, и 0.20/ лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 10 504.00 /Десет хиляди петстотин и четири/ лева.

           

Всеки един от гореизброените имоти подлежи на отчуждаване в своята  цялост.

           

Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.112, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.113, Поземлен имот с идентификатор 72624.433.127 и Поземлен имот с идентификатор 72624.433.128, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 25 000.00 лева.       

          

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.

  

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре