Срокове за заплащане на местните данъци и такси

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

              

Община град Добрич информира гражданите, че:

 

 1. На 30 юни 2022г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2022г.;
 2. На 30 юни 2022г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битовите отпадъци /ТБО/ за 2022г.;
 3. На 01 август 2022г. изтича срокът, в който се заплаща трета вноска за патентен данък за 2022г.

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

  - в касите на Easy Pay в цялата страна;

  - в касите на Fast Pay в цялата страна;

  - в касите на „Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                    IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

               “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

                    код за вид плащане – патентен данък                                         -  44 14 00

                    код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          -  44 21 00

                    код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

                    код за вид плащане – данък върху превозните средства          -  44 23 00

   

 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg.

                 

             Справки за задълженията за 2022 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.        

 

 

 

 
 

 

 

Нагоре