Обява на Областна дирекция "Земеделие" Добрич

Обява на Областна дирекция "Земеделие" Добрич, снимка 1

Министерството на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" Добрич

Общинска служба по земеделие - Добричка

Обява

Днес 02.08.2022 г., ОСЗ - Добричка, град Добрич на основания чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че за стопанската 2022/2023 г. по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Добричка и град Добрич.

Обявата за изготвените регистри на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ е изнесена на информационното табло в сградата на Общинската служба по земеделие - Добричка, град Добрич.

Справка в регистрите може да се извърпши в ОСЗ - Добричка, град Добрич, с адрес: улица "Йордан Йовков"17 град Добрич.

Промени в предварителните регистри, могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за остраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинетересованите лица.    

Нагоре